Duke synuar krijimin e një ekosistemi më të favorshëm dhe më konkurrues në Shqipëri, qyteti i Shkodrës mirëpriti sot virtualisht takimin Shkodra Digital Weekend.
Forumi bashkon CEO, politikë-bërës, ekspertë dhe akademikë, organizatat ndërkombëtare, rininë, inovatorët e teknologjisë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile me synimin për të sjellë ndryshimeve pozitive në të gjithë vendin.
Ambasada Britanike në Tiranë mori pjesë në seksionin iTempus te konferencës dhe vazhdon të inkurajojë aktivitete që mbështesin sipërmarrësit e teknologjisë dhe përparimin e ekonomisë dixhitale në Shqipëri përmes Projektit

UK Albania Tech Hub

.

🇬🇧 | Aiming at creating the most favorable and competitive ecosystem in Albania, the City of Shkodra virtually hosted today Shkodra Digital Weekend.
The Forum brought together the countries’ foremost CEOs, policy-makers, experts and academics, international organizations, youth, technology innovators and representatives of civil society in an impartial space with the aim of driving positive change.
The British Embassy in Tirana took part in the iTempus event section of the conference and continues to encourage activities supporting tech entrepreneurs and digital economy progress in the country through

UK Albania Tech Hub

Project.